اطلاعات فردی

ایمیل : clipamooz.ir@gmail.com

نام

نام خانوادگی

تاریخ تولد

کشور

استان

شهر

مسلم

برهانی

65/04/12

ایران

خراسان رضوی

مشهد

نوع کاربری

تاریخ عضویت

وب سایت

نام کاربری

تلفن

آخرین ورود

کاربر ویژه

1397/07/24 07:56

www.clipamooz.ir

mo_borhani

09153018177

1398/09/22 10:37

  سوابق تحصیلی :

  سوابق حرفه ای :

  دوره های آموزشی( زبان خارجی ،کامپيوتر و... ) :

  سوابق طرح‌های پژوهشی و تحقيقاتی :

  مهمترین کتاب‌ها و مقاله‌ها :

  مهمترین جایزه‌ها و تقدیرنامه‌های کسب شده :

  کلیپ ها :

  ارتباط با کاربر:

اطلاعات فردی
ایمیل : clipamooz.ir@gmail.com

نام

نام خانوادگی

تاریخ تولد

مسلم
برهانی
65/04/12

کشور

استان

شهر

ایران
خراسان رضوی
مشهد

نوع کاربری

تاریخ عضویت

وب سایت

کاربر ویژه
1397/07/24 07:56
www.clipamooz.ir

نام کاربری

تلفن

آخرین ورود

mo_borhani
09153018177
1398/09/22 10:37

  سوابق تحصیلی :

  سوابق حرفه ای :

  دوره آموزشی(زبان خارجی،کامپيوترو...):

  سوابق طرح‌های پژوهشی و تحقيقاتی :

  مهمترین کتاب‌ها و مقاله‌ها :

  جایزه‌ها و تقدیرنامه‌های کسب شده:

  کلیپ ها :

  ارتباط با کاربر:

چاپ رزومه