داستان من :

ایمیل : masoud.hamidifar@gmail.com

نام

نام خانوادگی

تاریخ تولد

کشور

استان - شهر

مسعود

حمیدی فرد

1369/04/15

ایران

خراسان رضوی

نوع کاربری

تاریخ عضویت

وب سایت

نام کاربری

تلفن

آخرین ورود

کاربر ویژه

1397/07/30 19:32

masoudhamidifar

09155048515

1397/07/30 19:35

  سوابق تحصیلی :

  سوابق حرفه ای :

  دوره های آموزشی( زبان خارجی ،کامپيوتر و... ) :

  سوابق طرح‌های پژوهشی و تحقيقاتی :

  مهمترین کتاب‌ها و مقاله‌ها :

  مهمترین جایزه‌ها و تقدیرنامه‌های کسب شده :

  کلیپ ها :

  ارتباط با کاربر:

درباره من :

ایمیل : masoud.hamidifar@gmail.com

نام

نام خانوادگی

تاریخ تولد

مسعود
حمیدی فرد
1369/04/15

کشور

استان - شهر

ایران
خراسان رضوی

نوع کاربری

تاریخ عضویت

وب سایت

کاربر ویژه
1397/07/30 19:32

نام کاربری

تلفن

آخرین ورود

masoudhamidifar
09155048515
1397/07/30 19:35

  سوابق تحصیلی :

  سوابق حرفه ای :

  دوره آموزشی(زبان خارجی،کامپيوترو...):

  سوابق طرح‌های پژوهشی و تحقيقاتی :

  مهمترین کتاب‌ها و مقاله‌ها :

  جایزه‌ها و تقدیرنامه‌های کسب شده:

  کلیپ ها :

  ارتباط با کاربر:

چاپ رزومه