اطلاعات فردی

ایمیل : m_mos59@yahoo.com

نام

نام خانوادگی

تاریخ تولد

کشور

استان

شهر

مهدی

مصدق

ایران

خراسان رضوی

مشهد

نوع کاربری

تاریخ عضویت

وب سایت

نام کاربری

تلفن

آخرین ورود

کاربر ویژه

1397/12/02 09:51

netelern.com

mosaddegh

1398/02/27 10:18

  سوابق تحصیلی :

  سوابق حرفه ای :

  دوره های آموزشی( زبان خارجی ،کامپيوتر و... ) :

  سوابق طرح‌های پژوهشی و تحقيقاتی :

  مهمترین کتاب‌ها و مقاله‌ها :

  مهمترین جایزه‌ها و تقدیرنامه‌های کسب شده :

  کلیپ ها :

  ارتباط با کاربر:

اطلاعات فردی
ایمیل : m_mos59@yahoo.com

نام

نام خانوادگی

تاریخ تولد

مهدی
مصدق

کشور

استان

شهر

ایران
خراسان رضوی
مشهد

نوع کاربری

تاریخ عضویت

وب سایت

کاربر ویژه
1397/12/02 09:51
netelern.com

نام کاربری

تلفن

آخرین ورود

mosaddegh
1398/02/27 10:18

  سوابق تحصیلی :

  سوابق حرفه ای :

  دوره آموزشی(زبان خارجی،کامپيوترو...):

  سوابق طرح‌های پژوهشی و تحقيقاتی :

  مهمترین کتاب‌ها و مقاله‌ها :

  جایزه‌ها و تقدیرنامه‌های کسب شده:

  کلیپ ها :

  ارتباط با کاربر:

چاپ رزومه