داستان من :

ایمیل : matinshafiei83@gmail.com

نام

نام خانوادگی

تاریخ تولد

کشور

استان - شهر

متین

شفیعی

ایران

تهران

نوع کاربری

تاریخ عضویت

وب سایت

نام کاربری

تلفن

آخرین ورود

کاربر ویژه

1398/03/15 12:33

matinshafiei

1398/06/12 17:26

  سوابق تحصیلی :

  سوابق حرفه ای :

  دوره های آموزشی( زبان خارجی ،کامپيوتر و... ) :

  سوابق طرح‌های پژوهشی و تحقيقاتی :

  مهمترین کتاب‌ها و مقاله‌ها :

  مهمترین جایزه‌ها و تقدیرنامه‌های کسب شده :

  کلیپ ها :

  ارتباط با کاربر:

درباره من :

ایمیل : matinshafiei83@gmail.com

نام

نام خانوادگی

تاریخ تولد

متین
شفیعی

کشور

استان - شهر

ایران
تهران

نوع کاربری

تاریخ عضویت

وب سایت

کاربر ویژه
1398/03/15 12:33

نام کاربری

تلفن

آخرین ورود

matinshafiei
1398/06/12 17:26

  سوابق تحصیلی :

  سوابق حرفه ای :

  دوره آموزشی(زبان خارجی،کامپيوترو...):

  سوابق طرح‌های پژوهشی و تحقيقاتی :

  مهمترین کتاب‌ها و مقاله‌ها :

  جایزه‌ها و تقدیرنامه‌های کسب شده:

  کلیپ ها :

  ارتباط با کاربر:

چاپ رزومه