اطلاعات فردی

ایمیل : borhani_mo@yahoo.com

نام

نام خانوادگی

تاریخ تولد

کشور

استان

شهر

علی

مقدم

ایران

خراسان رضوی

مشهد

نوع کاربری

تاریخ عضویت

وب سایت

نام کاربری

تلفن

آخرین ورود

کاربر ویژه

1398/03/15 12:48

clipamooz.ir

clipamooz.ir

09153018177

1398/06/05 15:24

  سوابق تحصیلی :

  سوابق حرفه ای :

  دوره های آموزشی( زبان خارجی ،کامپيوتر و... ) :

  سوابق طرح‌های پژوهشی و تحقيقاتی :

  مهمترین کتاب‌ها و مقاله‌ها :

  مهمترین جایزه‌ها و تقدیرنامه‌های کسب شده :

  کلیپ ها :

  ارتباط با کاربر:

اطلاعات فردی
ایمیل : borhani_mo@yahoo.com

نام

نام خانوادگی

تاریخ تولد

علی
مقدم

کشور

استان

شهر

ایران
خراسان رضوی
مشهد

نوع کاربری

تاریخ عضویت

وب سایت

کاربر ویژه
1398/03/15 12:48
clipamooz.ir

نام کاربری

تلفن

آخرین ورود

clipamooz.ir
09153018177
1398/06/05 15:24

  سوابق تحصیلی :

  سوابق حرفه ای :

  دوره آموزشی(زبان خارجی،کامپيوترو...):

  سوابق طرح‌های پژوهشی و تحقيقاتی :

  مهمترین کتاب‌ها و مقاله‌ها :

  جایزه‌ها و تقدیرنامه‌های کسب شده:

  کلیپ ها :

  ارتباط با کاربر:

چاپ رزومه