داستان من :

ایمیل : clipamooz@yahoo.com

نام

نام خانوادگی

تاریخ تولد

کشور

استان - شهر

حسن

تهرانی

1365/04/12

ایران

خراسان رضوی

نوع کاربری

تاریخ عضویت

وب سایت

نام کاربری

تلفن

آخرین ورود

کاربر ویژه

1398/01/01 16:05

Tehrani

09153018177

1399/01/07 15:12

  سوابق تحصیلی :

  سوابق حرفه ای :

  دوره های آموزشی( زبان خارجی ،کامپيوتر و... ) :

  سوابق طرح‌های پژوهشی و تحقيقاتی :

  مهمترین کتاب‌ها و مقاله‌ها :

  مهمترین جایزه‌ها و تقدیرنامه‌های کسب شده :

  کلیپ ها :

  ارتباط با کاربر:

درباره من :

ایمیل : clipamooz@yahoo.com

نام

نام خانوادگی

تاریخ تولد

حسن
تهرانی
1365/04/12

کشور

استان - شهر

ایران
خراسان رضوی

نوع کاربری

تاریخ عضویت

وب سایت

کاربر ویژه
1398/01/01 16:05

نام کاربری

تلفن

آخرین ورود

Tehrani
09153018177
1399/01/07 15:12

  سوابق تحصیلی :

  سوابق حرفه ای :

  دوره آموزشی(زبان خارجی،کامپيوترو...):

  سوابق طرح‌های پژوهشی و تحقيقاتی :

  مهمترین کتاب‌ها و مقاله‌ها :

  جایزه‌ها و تقدیرنامه‌های کسب شده:

  کلیپ ها :

  ارتباط با کاربر:

چاپ رزومه