اطلاعات فردی

ایمیل : Zahra_es@yahoo.com

نام

نام خانوادگی

تاریخ تولد

کشور

استان

شهر

زهرا

اسکندری

ایران

آذربایجان

تبریز

نوع کاربری

تاریخ عضویت

وب سایت

نام کاربری

تلفن

آخرین ورود

کاربر ویژه

1397/06/17 15:23

Zahra_es

1398/02/06 21:51

  سوابق تحصیلی :

  سوابق حرفه ای :

  دوره های آموزشی( زبان خارجی ،کامپيوتر و... ) :

  سوابق طرح‌های پژوهشی و تحقيقاتی :

  مهمترین کتاب‌ها و مقاله‌ها :

  مهمترین جایزه‌ها و تقدیرنامه‌های کسب شده :

  کلیپ ها :

  ارتباط با کاربر:

اطلاعات فردی
ایمیل : Zahra_es@yahoo.com

نام

نام خانوادگی

تاریخ تولد

زهرا
اسکندری

کشور

استان

شهر

ایران
آذربایجان
تبریز

نوع کاربری

تاریخ عضویت

وب سایت

کاربر ویژه
1397/06/17 15:23

نام کاربری

تلفن

آخرین ورود

Zahra_es
1398/02/06 21:51

  سوابق تحصیلی :

  سوابق حرفه ای :

  دوره آموزشی(زبان خارجی،کامپيوترو...):

  سوابق طرح‌های پژوهشی و تحقيقاتی :

  مهمترین کتاب‌ها و مقاله‌ها :

  جایزه‌ها و تقدیرنامه‌های کسب شده:

  کلیپ ها :

  ارتباط با کاربر:

چاپ رزومه