اطلاعات فردی

ایمیل : hmdehghanian@yahoo.com

نام

نام خانوادگی

تاریخ تولد

کشور

استان

شهر

هاشم

دهقانیان

1/1/60

ایران

خراسان رضوی

مشهد

نوع کاربری

تاریخ عضویت

وب سایت

نام کاربری

تلفن

آخرین ورود

کاربر ویژه

1397/06/17 15:23

hmdcs

1397/06/23 05:21

  سوابق تحصیلی :

  سوابق حرفه ای :

  دوره های آموزشی( زبان خارجی ،کامپيوتر و... ) :

  سوابق طرح‌های پژوهشی و تحقيقاتی :

  مهمترین کتاب‌ها و مقاله‌ها :

  مهمترین جایزه‌ها و تقدیرنامه‌های کسب شده :

  کلیپ ها :

  ارتباط با کاربر:

اطلاعات فردی
ایمیل : hmdehghanian@yahoo.com

نام

نام خانوادگی

تاریخ تولد

هاشم
دهقانیان
1/1/60

کشور

استان

شهر

ایران
خراسان رضوی
مشهد

نوع کاربری

تاریخ عضویت

وب سایت

کاربر ویژه
1397/06/17 15:23

نام کاربری

تلفن

آخرین ورود

hmdcs
1397/06/23 05:21

  سوابق تحصیلی :

  سوابق حرفه ای :

  دوره آموزشی(زبان خارجی،کامپيوترو...):

  سوابق طرح‌های پژوهشی و تحقيقاتی :

  مهمترین کتاب‌ها و مقاله‌ها :

  جایزه‌ها و تقدیرنامه‌های کسب شده:

  کلیپ ها :

  ارتباط با کاربر:

چاپ رزومه