نرم افزارهای کاربردی

توضیحاتی کوتاه

نرم افزارهای کاربردی که نیاز هست مدرسین برای توسعه آموزش های خود استفاده کنند قرار می گیرد.

در اینجا نرم افزار ها به صورت تفکیک ارائه شده است.

پاسارگاد

  نرم افزار های وب

نرم افزارهای کاربردی

توضیحاتی کوتاه

نرم افزارهای کاربردی که نیاز هست مدرسین برای توسعه آموزش های خود استفاده کنند قرار می گیرد.

در اینجا نرم افزار ها به صورت تفکیک ارائه شده است.

پاسارگاد

  نرم افزار های وب